Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JEZYKOWYSKLEP.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep jezykowysklep.pl dostępny pod adresem internetowym www.jezykowysklep.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez firmę Językowa Siłka Patryk Topoliński ul. Starzyńskiego 12A, 05-090 Dawidy; NIP: 5342589926 REGON: 381901860, adres poczty elektronicznej: kontakt@jezykowysklep.pl

2. Definicje:

1) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

2) Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

3) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

4) Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Usługi zgodnie z Zamówieniem Klienta,

5) Polityka prywatności – dokument stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,

6) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, jedną z form Produktu jest także Produkt elektroniczny - dostępna w Sklepie internetowym rzecz w formie elektronicznej, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

7) Usługa - dostępna w Sklepie internetowym usługa Sprzedawcy na rzecz Klienta, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

8) Regulamin – przedmiotowy regulamin Sklepu JezykowySklep.pl

9) Językowy Sklep - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.jezykowysklep.pl 

10) Sprzedawca/Usługodawca - www.jezykowysklep.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez firmę Językowa Siłka Patryk Topoliński ul. Starzyńskiego 12A, 05-090 Dawidy; NIP: 5342589926 REGON: 381901860, adres poczty elektronicznej: patryk@jezykowasilka.pl

11) Usługobiorca – osoba fizyczna, przedsiębiorca działający na prawach konsumenta oraz osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

12) Zamówienie – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

13) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

14) Konto klienta – konto w sklepie internetowym zakładane przez Klienta w celu realizacji oraz obsługi zamówień. Wszystko co dotyczy kont klienta oraz zarządzania danymi osobowymi, opisaliśmy w oddzielnym pliku Polityka Prywatności, który jest załącznikiem nr 1 do tego regulaminu. 

Tutaj znajduje się odnośnik do Polityki Prywatności: https://jezykowysklep.pl/strona/polityka_prywatnosci

§2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu jezykowysklep.pl usługi drogą elektroniczną polegające na:

1) umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie jezykowysklep.pl poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.2) umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu jezykowysklep.pl 3) przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu jezykowysklep.pl zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej,

3) zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768,

4) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies,

5) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient wybiera interesujący go Produkt lub Usługę poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu jezykowysklep.pl

2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu jezykowysklep.pl, na której znajduje się opis wybranego Produktu lub Usługi oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

3. Na tym etapie Klient wybiera wariant Produktu lub Usługi – jeżeli taka opcja jest dostępna dla danego Produktu lub Usługi.

4. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz:

a) Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów lub Usług.

b) Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów lub Usług) lub wybrania innych Produktów lub Usług – w tym celu klika pole „Kontynuuj zakupy”.

5. Klient może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu klika pole „Złóż zamówienie bez rejestracji” i zostaje przekierowany na stronę internetową Sklepu jezykowysklep.pl, gdzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej”.

6. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu, na której:

a) Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności.

b) Klient ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia.

7. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

- Dane Klienta, w tym adres dostawy.

- Określenie przedmiotu Zamówienia.

- Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów lub Usług, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

- Wybrany sposób dostawy i płatności.

8. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

9. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

10. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz się” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.

§5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jezykowysklep.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jezykowysklep.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. W celu zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany adres e-mail Ofertę zgodnie z Zamówieniem Klienta.

5. Klient przyjmuję Ofertę poprzez kliknięcie na podany w wiadomości link potwierdzający przyjęcie Oferty, po czym Klient informowany jest przez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu jezykowysklep.pl że Oferta została przyjęta – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. W przypadku gdy Oferta zgodnie z Zamówieniem Klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku gdy Klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym.

7. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).

8. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.

9. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

10. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).

11. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożone przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

12. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

13. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek.

§6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (w przypadku produktów fizycznch).

b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

- Bank: mBank S.A.

 Numer rachunku: 

36 1140 2004 0000 3502 7825 3767

c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu  Blue Media - możliwe sposoby płatności:

d) Karty płatnicze: 

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

e) Kanały płatności (szybki przelew):

2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

Operator Płatności Shoplo - Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

3. Zwrot środków w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej następuje na rachunek karty użytej do płatności.

4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§7. SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

a) Paczka kurierska

b) Paczka kurierska pobraniowa

c) odbiór własny

d) dostarczenie Produktu elektronicznego na podany przez Klienta adres email

2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: patryk@jezykowasilka.pl celem uzgodnienia szczegółów).

3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w Ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi 2 dni robocze. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy, zgodnie z Regulaminem do chwili skompletowania i wysłania Produktów.- przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów. (czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności)

b) Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
c) W przypadku Produktów elektronicznych maksymalny czas dostawy wynosi 24 godziny
d) W przypadku Usług Sprzedawca i Klient drogą mailową lub telefoniczną umawiają się na konkretny termin wykoniania usługi5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy patryk@jezykowasilka.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@jezykowysklep.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu jezykowysklep.pl usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@jezykowysklep.pl

7. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

- Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

11. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji
przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na
prawach konsumenta.

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres Usługodawcy (Sprzedawcy).

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca działający na prawach konsumenta dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

3. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta lub przedsiębiorcę działającego na prawach konsumenta numer konta bankowego lub 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Termin 14-dniowy, w którym konsument lub przedsiębiorca działający na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

5. Jeśli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe (Produkty elektroniczne) np. eBooki lub Pakiety produktów elektronicznych, Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy działającemu na prawach konsumenta w wypadkach:

  a) gdy świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy działającemu na prawach konsumenta, przed upływem terminu, na przykład jeśli chodzi o usługi oferowane na stronie jezykowysklep.pl lub produkty cyfrowe (elektroniczne)

  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta lub przedsiębiorcę działającego na prawach konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta lub przedsiębiorcę działającego na prawach konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  f) dostarczania prasy,

  g) usług w zakresie gier hazardowych.

  7. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny
  przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia
  Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje
  się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

  §11. INFORMACJE DODATKOWE

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie dyspozycji zmiany (np. „Zmień formę dostawy”).

  2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres patryk@jezykowasilka.pl

  3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

  4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy

  5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

  §12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej jako „RODO”.

   Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest firma Językowa Siłka Patryk Topoliński ul. Starzyńskiego 12A, 05-090 Dawidy; NIP: 5342589926 REGON: 381901860, adres poczty elektronicznej: patryk@jezykowasilka.pl

   Kupujący podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Językowa Siłka Patryk Topoliński w celu realizacji złożonego zamówienia.

   Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   §13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

   4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy).

   Załącznik 1:

   Polityka prywatności: https://jezykowysklep.pl/strona/polityka_prywatnosci

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów

   Cena zestawu: %bundleSum%
   Anuluj